You are currently viewing Asos 2015

Asos 2015

Wspieranie funkcjonowania społecznego osób starszych (realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz osób Starszych na lata 2013 – 2015)
(tytuł zadania publicznego)
CAS – Centrum Aktywności Seniora

Tytuł projektu: CAS- Centrum Aktywności seniora

Okres realizacji projektu: od 01.05.2015  do 30.12.2015

Nazwa oferenta:  Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS

Nazwa partnera: MOPS Kraśnik

Cel główny projektu było utworzenie CAS-Centrum Aktywności Seniora  oraz integracja i aktywizacja społeczna osób starszych zamieszkujących w mieście Kraśnik,  poprzez ich udział w  alternatywnych formach wsparcia.

Celem szczegółowe projektu:

 

1. Zwiększenie aktywności społecznej promującej integrację wewnątrz- i międzypokoleniową. 

2. Zwiększenie oferty edukacyjnej dla osób starszych – mająca na celu utrzymanie sprawności intelektualno-umysłowej seniorów oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań 

3. Zwiększenie atrakcyjności usług społecznych poprzez powstawanie grup samopomocowych oraz samoorganizację 

4. Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej Osób starszych

Grupą docelową projektu było 30 osób starszych w wieku 60 +,  Do działań integracyjnych międzypokoleniowych zostało włączonych 10 osób młodych (dzieci i młodzież), pochodzące ze środowisk ubogich, wolontariusze a także wnukowie, którzy w ten sposób mogły poprawić swój stosunek do osób starszych, zmienić swoje myślenie o starości. Projekt był realizowany na obszarze gminy i miasta Kraśnik ale nie wykluczał udziału osób z gmin ościennych powiatu kraśnickiego.

Zadania szczegółowe Projektu :

 

Moduł I – Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Aktywności Seniora (CAS)

Moduł II – Warsztaty dla Seniorów :

• warsztaty kulinarne

• treningi usprawniające ruchowo

Moduł III – Poradnictwo Specjalistyczne

Moduł IV – Spotkania Opłatkowe

Moduł V – Wyjazd integracyjno-turystycznych

Moduł VI – Bank czasu

Działania dodatkowe projektu bez kosztowe :  spotkania z osobami znanymi w środowisku lokalnym: burmistrz miasta, starosta powiatu, przedstawiciel Uniwersytetu III wieku, przedstawiciel organizacji pozarządowych itp. Do działań bez kosztowych należały  wycieczki rowerowe ścieżką rowerową nad zalewem (dla sprawnych fizycznie), spacery, zwiedzanie lokalnych zabytków, obiektów sakralnych, kultury. Odbędą się również wizyty studyjne w bibliotece (czytanie książek dzieciom), CKiP (udział w koncertach lokalnych zespołów), Szkole Muzycznej  (koncerty dzieci).

Cel główny został osiągnięty dzięki następującym działaniom:

1. Spotkania w Centrum Aktywności Seniora (integracja wewnątrz pokoleniowa, wzrost aktywności społecznej

2. Warsztaty kulinarnie oraz  trening usprawniający ruchowo

3. Pracę woluntarystyczną (międzypokoleniową)na rzecz innych osób starszych i młodych

4. Wyjazd integracyjno – turystyczny

5. Spotkania z osobami aktywnymi społecznie, znanymi w środowisku lokalnym

6. Wspólne spędzanie wolnego czasu

7. Spotkania z młodym pokoleniem w Banku czasu

8. Tworzenie grupy wsparcia/ samopomocy

9. Zainicjowanie utworzenia stowarzyszenia na rzecz osób starszych

10. Spotkanie opłatkowe  dla Uczestników projektu  i wolontariuszy

Koszt ogólny : 40 060 zł