You are currently viewing Asos 2016

Asos 2016

Tytuł projektu: Seniorzy sami sobie

Okres realizacji projektu: Od 01-05-2016 do 31-12-2016

Nazwa wnioskodawcy: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS

Partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób starszych szczególnie dla osób z ograniczoną samodzielnością. Cel ten został osiągnięty poprzez zastosowanie nowatorskiej w naszym obszarze metody: „Seniorzy Sami Sobie” tj. poprzez utworzenie grupy samopomocy i wzajemną pomoc, wspieranie się w tej grupie.

Cele szczegółowe:

• Zwiększono dostępność do usług społecznych dla osób starszych szczególnie dla osób z ograniczoną samodzielnością.

• Podniesiono jakość usług społecznych poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań i zwiększenie atrakcyjności oferty

• Poprawiono sprawność fizyczną a tym samym podniesiono własny dobrostan i samopoczucie osób starszych w tym osób z ograniczoną sprawnością.

• Poprawiono wizerunek osób starszych oraz zmniejszono stereotypy ich dotyczące.

Grupą docelową było 40 osób starszych w wieku 60+ z Miasta i Gminy Kraśnik. Założeniem było , że w projekcie weźmie udział 20 seniorów w miarę sprawnych, aktywnych społecznie oraz 20 seniorów o obniżonej samodzielności, „pozyskanych” przez Uczestników. Korzystając z doświadczeń wiedzieliśmy , że liczba 40 seniorów jest liczbą optymalną, ale jeśli zgłosi się większa liczba osób również nie pozostaną oni bez wsparcia i napewno zostaną włączeni do działań projektowych. Z doświadczenia wiedzieliśmy , że osoby starsze często ulegają niedyspozycjom, co wiązać się może z absencją bądź rezygnacją a to z kolei pozwoli na włączanie kolejnych osób.

Zadania projektu:

1. Rekrutacja – Etap I

2. Szkolenie dla 20 Uczestników projeku w zakresie wolontariatu, wsparcia dla osób starszych,

3. Rekrutacja – Etap II,

4. Cykliczne spotkania Grupy samopomocowej/ Wsparcia

5. Zajęcia usprawniające ruchowo w tym masaż, jazda na rowerkach, pilates itp.

6. Warsztaty kulinarne – Wiem co jem

7. Warsztaty florystyczne

8. Warsztaty rękodzieła

9. Spotkania ze specjalistami: np. lekarz, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, dietetyk,

10. 4 dniowa wycieczka krajoznawcza

11. Wieczory wspomnień, Wieczory poezji itp.

12. Wieczór Wigilijny

13. Konferencja podsumowująca projekt i osiagnięte rezultaty

Rezultaty projektu:

• Zwiększono dostępność do usług społecznych dla 40 osób starszych w tym szczególnie dla 20 osób z ograniczoną samodzielnością

• Zwiększono aktywność fizyczną i kondycję psychiczną osób starszych poprzez udział w aktywności ruchowej

• Zwiększono wiedzę nt. zachowań pro zdrowotnych osób starszych w tym prawidłowego żywienia

• Przełamano stereotypy i poprawiono wizerunek osób starszych poprzez przedstawienie informacji i dobrych praktyk dot. aktywności osób starszych

• Podniesiono jakość usług socjalnych dla osób starszych rozszerzając je o działania samopomocowe

• Stworzono warunki do integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej osób starszych

Budżet projektu:

Koszt ogólny : 172 310, 00 zł