You are currently viewing Asos 2018

Asos 2018

Nazwa projektu: Face to face – seniorzy seniorom


Termin realizacji projektu : od 2018-03-01 do 2018-12-31


Nazwa oferenta : Kraśnickie Stowarzyszenie inicjatyw Społecznych „IMPULS”


Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu i podniesienie jakości usług społecznych poprzez rozwój samopomocy i wolontariatu oraz działania aktywizujące osoby starsze do uczestnictwa w Klubie Seniora.


Cele szczegółowe :

• zwiększono wiedzę i świadomość na temat wolontariatu i opieki nad osobami starszymi

• Wzbogacono oferty spędzania wolnego czasu i poprawy kondycji poprzez rozwijanie zainteresowań, pasji oraz udział w zorganizowanych zajęciach fitness

• Umożliwiono adresatom wspólne i aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach, które ze względu na koszt i organizację nie byłyby dla nich dostępne

• Zwiększono wymiar i rozszerzono oferty usług społecznych dla seniorów poprzez pracę wolontariuszy

• Poprawiono jakość życia seniorów poprzez integrację wewnątrzpokoleniową

• Wzbogacono usługi społeczne o samopomoc poprzez utworzenie grupy samomocy/wsparcia


Grupą docelową było 50 osób starszych w wieku 60+, mieszkańców Gminy Miejskiej i Wiejskiej Kraśnik. Minimum 1/2 osób to będą osoby o niskiej mobilności, w wieku podeszłym powyżej 70 lat i/lub niepełnosprawne. Realizatorom projektu zależało, aby uczestnikami projektu byli seniorzy najbardziej zaniedbani społecznie, wycofani, bierni, samotni, chorzy i niepełnosprawni, o niskim statusie materialnym.


Poszczególne zadania projektu :

I. Rekrutacja Uczestników

II. Usługa edukacyjna – szkolenia

III. Wolontariat osób starszych

IV. Cykliczne spotkania grupy samopomocy/wsparcia

V. Warsztaty tematyczne:

– florystyczne ,

-kurs wizażu i kosmetyki,

-fotograficzne,

-robótek ręcznych i rękodzieła

-zajęcia ruchowe w klubie fitness

VI. Korzystanie z dóbr kultury

VII. Wyjazd turystyczno-integracyjny


Rezultaty projektu:

– Wzrosła świadomość i wiedza nt. wolontariatu osób starszych oraz opieki nad osobami starszymi

– Poprawiono kondycję fizyczną i psychiczną osób starszych (50 os)

– 50 seniorów zwiększyło swój udział w dostępie do kultury

– 10 seniorów znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji życiowej i zdrowotnej skorzystało z dodatkowych usług opiekuńczych oraz wsparcia asystentów osób starszych.

– Powstała 1 grupa wolontariuszy – seniorów

– Wzrosła integracja społeczna seniorów, w tym wycofanych społecznie, w wieku podeszłym, chorych i niepełnosprawnych

– Podniesiono jakość życia osób starszych poprzez nową formę usług społecznych polegających na samopomocy

– Powstała minimum 1 grupy samopomocy/ wsparcia


Budżet projektu :

Koszt ogólny : 234 090.00 zł