DOKUMENTY REKRUTACYJNE II TURY NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „KUŹNIA KRAŚNICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW”

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć co będzie oceniane podczas weryfikacji formularzy rekrutacyjnych!

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w projekcie należy przedłożyć:

  • Zaświadczenie w Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej– dotyczy osób zarejestrowanych.
  • Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych.
  • Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób długotrwale bezrobotnych.
  • Kopia umowy o pracę/cywilno-prawnej potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie od pracodawcy jasno wskazujące warunki umowy (co najmniej: rodzaj umowy, okres trwania umowy, wynagrodzenie wynikające z umowy oraz wynagrodzenie przyznane w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) – dotyczy osób ubogich pracujących oraz pracujących na umowy krótkoterminowe lub cywilno-prawne.
  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – dotyczy osób  niepełnosprawnościami.
  • Zaświadczenie o posiadanych/nieposiadanych użytkach rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych – dotyczy osób odchodzących z rolnictwa, to jest opłacających składki KRUS.
  • Kopia świadectwa pracy poświadczona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie od pracodawcy dotyczące wypowiedzenia umowy/ likwidacji stanowiska – dotyczy osób, które zaznaczyły, że są osobami, które utraciły pracę z powodu COVID-19

Dokumenty mogą zostać uzupełnione w późniejszym etapie wyznaczonym przez IMPULS. Niemniej jednak zalecamy przedłożenie kompletu dokumentów od razu.
 
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o wcześniejszy kontakt e-mail: biuro@impuls.krasnik.pl  lub telefoniczny: 785-559-615.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą:
od 03.03.2022 r. do 22.04.2022 roku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Uwaga! Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

24 marca 2022