You are currently viewing Dzień Dziecka 2018

Dzień Dziecka 2018

Tytuł projektu: Dzień dziecka 2018

Okres realizacji projektu: od 15.05.2018 do 15.06.2018

Nazwa oferenta: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS

Głównym celem projektu było zorganizowanie Pikniku pod hasłem „ MAMA TATA I JA z okazji Dnia Dziecka który promował alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz inicjował i wspierał działania na rzecz dzieci z rodzin ubogich, ich integracji społecznej oraz działania edukacyjne i profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Celem głównym projektu była również integracja dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym , umożliwienie im wzięcia udziału w imprezie skierowanej ogólnie do dzieci w dniu ich święta, uczestniczenia we wspólnych zabawach i konkurencjach sprawnościowych, rywalizowania w konkursach, wspólnego spędzenia czasu z rówieśnikami ale także z rodzicami.

Grupą docelową były dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym, często wieloproblemowych, również z problemem alkoholowym, korzystające z pomocy MOPS. Była to impreza otwarta, w związku z czym wzięły w niej również udział dzieci z terenu miasta. Szacujemy że w imprezie wzięło udział ok. 700 dzieci i ok 300 opiekunów (w sumie ok. 1000 osób).

Szczegółowe działania :

 1. Promowanie haseł dot. Rodziny, tematyki antyalkoholowej

 2. Promowanie Programu „Postaw na Rodzinę bez alkoholu”

 3. Pokaz mody dziecięcej – konkurs na najoryginalniejszy, najzabawniejszy strój

 4. Konkursy sportowe, konkursy artystyczne

 5. Zabawa przy muzyce

 6. Rozdawanie dzieciom gadżetów, słodyczy

 7. Nagrod

 8. Zjeżdżalnia

Rezultaty projektu:

 • wzrost wiedzy na temat szkodliwości narkotyków i alkoholu poprzez dystrybucję ulotek

 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowego, bezalkoholowego trybu życia,

 • integracja rodzinna

Budżet projektu

Koszt ogólny: 6400 zł