You are currently viewing Kuźnia pracy

Kuźnia pracy

PROJEKT REALIZOWANY W FORMULE PARTNERSKIEJ

Lider: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS

Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Miasto Kraśnik

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na Lata 2014-2020, Oś 11: Włączenie Społeczne, Działanie 11.1: „Aktywne Włączenie”

Celem projektu jest:

Zwiększenie u 120 osób (72 K i 48 M) lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (klienci MOPS Kraśnik) lub osób zagrożonych ubóstwem I/lub wykluczeniem społecznym (w tym 60 osób z zaburzeniami psychicznymi), z czego min. 15 osób to osoby z niepełnosprawnością sprzężoną z terenu Miasta Kraśnik województwa lubelskiego poziomu kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i zmobilizowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

Dla kogo: Wsparcie w ramach proj. skierowane jest do 120 Osób (72K i 48M) lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (klienci MOPS Kraśnik), tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 mar-ca 2004 r. o pomocy społ, wykluczonych (w tym w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Kraśnik województwa lubelskiego (w roz. KC), pozostających bez zatrudnienia, które dążą do zwiększenia ich poziomu integracji społeczno –zawodowej.

Na co?

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym;

2. Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym;

3. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym;

4. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym.

Projekt realizowany od  01.08.2019 do 31.01.2022

Wartość projektu: 3 081 178,90 zł

Wkład UE: 2 614 728,90