You are currently viewing Mobilni Aktywni Kreatywni

Mobilni Aktywni Kreatywni

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Nazwa projektu: MAK – Mobilni Aktywni Kreatywni

Okres realizacji projektu: od 1.10.2010r. do 31.03.2011 r.

Nazwa projektodawcy: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia w zawodach pozarolniczych 10 osób( 7 K i 3 M ) z terenu Gminy Kraśnik na przełomie 2010-2011.

Cele szczegółowe:

• Nabycie i podwyższenie kwalifikacji zawodowych 10 osób z terenów wiejskich poprzez kursy i warsztaty,
• Podwyższenie wśród 10 osób niepracujących umiejętności poruszania się po rynku pracy poprzez warsztaty z doradztwa zawodowego,
• Wzmocnienie umiejętności interpersonalnych i społecznych dla grupy 10 uczestników poprzez warsztaty komunikacji personalnej ,
• Wzrost wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu uprawnień do prowadzenia pojazdów kat. B wśród 10 uczestników projektu.

Grupa docelowa: Projekt adresowany jest do grupy 10 osób ( 7 K i 3 M) z terenu Gminy Kraśnik, spełniających następujące kryteria:

• osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kraśnik,
• osoby będące w wieku aktywności zawodowej,
• posiadające niskie kwalifikacje zawodowe
• Osoby z grupy docelowej charakteryzują się niskim wykształceniem i samooceną , biernością zawodową i społeczną oraz niską mobilnością przestrzenną.

Działania podejmowane w projekcie:

• warsztaty komunikacji personalnej,
• warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego,
• kurs przedstawiciela handlowego,
• kurs prawa jazdy kat. B.

Rezultaty i produkty projektu:

1 . 10 osób zamieszkujących tereny wiejskie zakończy udział w projekcie (7K i 3 M)

2. 10 uczestników podniesie lub zdobędzie kwalifikacje zawodowe w zawodzie przedstawiciela handlowego(7K i 3M)

3. 10 uczestników otrzyma certyfikaty( zgodnie z rozporządzeniem MEN) potwierdzające zakończenie wyżej wymienionego kursu( 7K i 3M),

4. 10 uczestników ukończy kurs na prawo jazdy kat. B.(7K i 3M)

5. 3 uczestników zda (przy pierwszym podejściu) egzamin i uzyska prawo jazdy kat.B

6. 1 osoba uczestnicząca w projekcie znajdzie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia projektu.

7. zostanie utworzone jedno partnerstwo publiczno-społeczne mające na celu realizacje projektu w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Rezultaty miękkie projektu:

• zwiększenie dostępności i jakości usług w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów wiejskich ,
• wzrost współpracy między jednostkami publicznymi a społecznymi,
• poprawa umiejętności komunikacyjnych , wzrost pewności siebie ,
• podniesienie motywacji do podjęcia zatrudnienia w zawodach pozarolniczych,
• podniesienie umiejętności organizacyjnych i poruszania się po rynku pracy.

Długofalowym rezultatem projektu jest obniżenie poziomu bezrobocia ukrytego i wzrost zatrudnienia w zawodach pozarolniczych wśród mieszkańców terenów wiejskich .

Budżet projektu

Koszty ogółem : 50 000,00 zł