OGŁASZAMY KONKURS BIZNESPLANÓW W PROJEKCIE „KUŹNIA KRAŚNICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW” – I TURA

OGŁASZAMY KONKURS BIZNESPLANÓW ORAZ WNIOSKÓW O FINANSOWE
WSPARCIE POMOSTOWE W PROJEKCIE „KUŹNIA KRAŚNICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW” – I
TURA

Informujemy, iż od dnia 22.06.2022 od godz. 9.00 do dnia 24.06.2022 do godz.15.00 będzie trwał nabór wniosków dot. wsparcia finansowego na założenie działalności i wsparcia finansowego pomostowego tj. biznesplan i załączniki do biznesplanu oraz wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego i
załączniki do wniosku w ramach projektu „Kuźnia kraśnickich przedsiębiorców”.

PRZYPOMINAMY, IŻ ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW WIĄŻE SIĘ Z PRZEDSTAWIENIEM:

1 . BIZNESPLAN ( 1 sztuka) – zał. nr 1 do regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIKI DO BIZNESPLANU:
a)      potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej tj. kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia grupowego oraz indywidualnego;
b)  oświadczenie o  otrzymanej pomocy de minimis – zał. nr 4 do regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej
oraz wsparcia pomostowego;
c)       formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zał. nr 3 do regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego;
d)      zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne – załącznik nr 5 do regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego;
e)      dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji; Wszystkie
zaświadczenia, kopie dyplomów, referencji itp. muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od
strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.
f)        zbiór oświadczeń (lista oświadczeń znajduje się na końcu wzoru Biznesplanu w części ZAŁĄCZNIKI
pkt f):

 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o
  niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza
  środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu
  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się
  przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego
  niespłaconych zobowiązań.

2. WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO 

Wypełniony wniosek (zgodnie z § 9  pkt. 9,10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami:

a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych lub zaświadczenia dokumentujące jej otrzymanie lub oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis (zał. 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych),
b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych),
c) zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych).
d) w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest
złożenie oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał.6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych).

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć:

a)  w wersji papierowej do biura projektu: ul. Narutowicza 1, 23-200 Kraśnik, w godzinach 08:00 – 15:00 od dnia 22.06.2022 do dnia 24.06.2022, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie
przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej (Biznesplan w wersji papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z wzorem §3 punkt 15 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego; Wniosek o wsparcie pomostowe należy złożyć do biura projektu w
zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wzorem §9 punkt 13 Regulaminu przyznawania środków finansowych),

LUB

b) w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w
spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu,  na adres e-mail: biuro@impuls.krasnik.pl , w tytule należy wpisać: Biznesplan i wniosek o wsparcie pomostowe w ramach projektu „Kuźnia kraśnickich przedsiębiorców”.

LUB
c) w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 


Załączniki do Biznesplanu:

UWAGA!
W załączniku nr 5 ujmujemy wydatki ze wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej oraz składki ZUS wraz z uzasadnieniem dlaczego taka stawka. Nie wpisujemy na tym etapie innych wydatków ze wsparcia pomostowego

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/ zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Załączniki do Wniosku o wsparcie pomostowe:

Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

Zał nr 3 do Regulaminu przyznawania środków Formularz informacyjny przy ubieganiu się o pomoc deminimisdeminimis

Zał nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych Oświadczenie o wysokości pomocy deminimis
Zał nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych Zestawienie planowanych wydatków

UWAGA!
W załączniku nr 5 ujmujemy wszystkie wydatki ze wsparcia pomostowego.

Zał nr 6 do Regulaminu przyznawania środków Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch rożnych źródeł dochodu

Zał nr 7 do Regulaminu przyznawania środków Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Biznesplanu i Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej. 

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.