OGŁOSZENIE O I TURZE NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „KUŹNIA KRAŚNICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW”

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS”  ogłasza I turę naboru 60 Uczestników/Uczestniczek do projektu „Kuźnia Kraśnickich przedsiębiorców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą:
od 03.03.2022 r. do 23.03.2022 roku w godzinach od 9:00 do 15:00

Dokumenty można składać :

 1. osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty, na niżej podany adres (decyduje data stempla pocztowego): Biuro Projektu w Kraśniku, ul. Narutowicza 1, 23-200 Kraśnik; e-mail: biuro@impuls.krasnik.pl

  Uwaga! Uprzejmie prosimy, aby składając dokumenty rekrutacyjne osobiście zachowywać zasady reżimu sanitarnego, to jest: zakładanie maseczki, zachowanie dystansu oraz używanie płynu do dezynfekcji rąk. Prosimy o umieszczenie dokumentów w kopercie.
  
 2. elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

  Uwaga! W przypadku braku możliwości weryfikacji prawidłowości podpisu elektronicznego przez IMPULS dokumenty zostaną odrzucone.
  
 3. w uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

  Uwaga! Uzasadniony przypadek rozumiany jest jako sytuacja, w związku, z którą Kandydat nie może złożyć dokumentów w sposób opisany w punkcie 1 i 2, tj. na przykład w związku z zachorowaniem na SARS COV-2. W takiej sytuacji razem z dokumentami należy złożyć stosowne oświadczenie opisujące sytuację niezależną od Kandydata.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy bezwzględnie zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji! Formularze Rekrutacyjne należy składać zgodnie z warunkami określonymi w ww. Regulaminie. Wszystkie dokumenty należy podpisać czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem kandydata.

 
Uwaga! Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Wzór odwołania od oceny merytorycznej:

Pozostałe dokumenty, w tym wzory kart  oceny formalnej i merytorycznej oraz predyspozycji kandydata zamieszczono pod adresem: Kuźnia kraśnickich przedsiębiorców
 
Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć co będzie oceniane podczas weryfikacji formularzy rekrutacyjnych!
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w projekcie należy przedłożyć:

 • Zaświadczenie w Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej– dotyczy osób zarejestrowanych.
 • Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych.
 • Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób długotrwale bezrobotnych.
 • Kopia umowy o pracę/cywilno-prawnej potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie od pracodawcy jasno wskazujące warunki umowy (co najmniej: rodzaj umowy, okres trwania umowy, wynagrodzenie wynikające z umowy oraz wynagrodzenie przyznane w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) – dotyczy osób ubogich pracujących oraz pracujących na umowy krótkoterminowe lub cywilno-prawne.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – dotyczy osób  niepełnosprawnościami.
 • Zaświadczenie o posiadanych/nieposiadanych użytkach rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych – dotyczy osób odchodzących z rolnictwa, to jest opłacających składki KRUS.
 • Kopia świadectwa pracy poświadczona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie od pracodawcy dotyczące wypowiedzenia umowy/ likwidacji stanowiska – dotyczy osób, które zaznaczyły, że są osobami, które utraciły pracę z powodu COVID-19

Dokumenty mogą zostać uzupełnione w późniejszym etapie wyznaczonym przez IMPULS. Niemniej jednak zalecamy przedłożenie kompletu dokumentów od razu.
 
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o wcześniejszy kontakt e-mail: biuro@impuls.krasnik.pl  lub telefoniczny: 785-559-615


 
Zapraszamy również na nasz profil na Fb!
 

18 luty 2022

I Turze naboru wniosków rekrutacyjnych do projektu Kuźnia Kraśnickich Przedsiębiorców wpłynęło 65 wniosków.

 • 2 wnioski nie spełniały kryteriów dostępu.
 • 1 wniosek został odrzucony w ocenie formalnej.

26 marzec 2022

Lista wniosków rekrutacyjnych I tury naboru do projektu Kuźnia Kraśnickich Przedsiębiorców po ocenie merytorycznej:

I tura Lista ocena merytoryczna.pdf

07 kwiecień 2022

Lista wniosków rekrutacyjnych I tury naboru do projektu Kuźnia Kraśnickich Przedsiębiorców po ocenie punktowej z rozmowy kwalifikacyjnej z Doradcą Zawodowym:

I tura Kuźnia Kraśnickich Przedsiębiorców po ocenie punktowej z rozmowy kwalifikacyjnej z Doradcą Zawodowym.

13 kwiecień 2022

Lista wniosków rekrutacyjnych I tury naboru do projektu Kuźnia Kraśnickich Przedsiębiorców po ocenie ostatecznej:

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Kuźnia Kraśnickich Przedsiębiorców

19 kwiecień 2022