OGŁOSZENIE! Zapraszamy do składania ofert!

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS zaprasza do składania  ofert  cenowych. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa oceny biznesplanów w ramach projektu „Kuźnia kraśnickich przedsiębiorców”.

Załączniki do pobrania:

Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a) osobiście w biurze projektu „Kuźnia kraśnickich przedsiębiorców” ul. Narutowicza 1, 23-200 Kraśnik.

b) skan podpisanych dokumentów na adres e-mail: biuro@impuls.krasnik.pl

Podstawa prawna: rozeznanie rynku określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministra Inwestycji i Rozwoju (wersja z dnia 21.12.2020).

15 kwietnia 2022