OSTATECZNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – I NABÓR

W ramach zakończonej procedury odwoławczej przedstawiamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów i wniosków o finansowe wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu „Kuźnia kraśnickich przedsiębiorców”- nabór I.

Ostateczna Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego – I nabór

Ostateczna Lista rankingowa wniosków nierekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego – I nabór

Ostateczna Lista rankingowa wniosków pomostowych rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego – I nabór

Ostateczna Lista rankingowa wniosków pomostowych nierekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego – I nabór

Informujemy, że Uczestnicy projektu, których biznesplany zostały pozytywnie ocenione przez KOW i zarekomendowane do realizacji w ramach ostatecznej Listy rankingowej muszą zarejestrować działalność gospodarczą (złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty uzyskania informacji o pozytywnie ocenionym i zaakceptowanym biznesplanie tj. do dnia 20.07.2022 r. oraz dostarczenia wymaganych dokumentów do biura projektu/przesłanie skanów do dnia 22.07.2022. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnika, uznane zostanie to za rezygnację z udziału w projekcie

UWAGA! We wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazujemy dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej:  26.07.2022

Przypominamy, że w dokumencie rejestrowym należy wpisać nazwę firmy, adres / adresy prowadzenia działalności, kody PKD zgodne z Biznesplanem rekomendowanym do dofinansowania.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia finansowego pomostowego przesłany został drogą mailową.