OSTATECZNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW – II NABÓR

W ramach zakończonej procedury odwoławczej przedstawiamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu „Kuźnia kraśnickich przedsiębiorców”- nabór II.

Ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego – II nabór

Ostateczna lista rankingowa rezerwowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego – II nabór

Ostateczna lista rankingowa wniosków nierekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego – II nabór

Informujemy, że Uczestnicy projektu, których biznesplany zostały pozytywnie ocenione przez KOW i zarekomendowane do realizacji w ramach ostatecznej Listy rankingowej muszą zarejestrować działalność gospodarczą (złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w terminie 8 dni kalendarzowych od daty uzyskania informacji o pozytywnie ocenionym i zaakceptowanym biznesplanie. tj. do dnia 20.08.2022 r. oraz dostarczenia wszystkich dokumentów (wykaz poniżej) do biura projektu/przesłanie skanów do dnia 22.08.2022. 

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnika, uznane zostanie to za rezygnację z udziału w projekcie. 

UWAGA! We wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazujemy dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: 26.08.2022Przypominamy, że w dokumencie rejestrowym należy wpisać nazwę firmy, adres / adresy prowadzenia działalności, kody PKD zgodne z Biznesplanem rekomendowanym do dofinansowania. 

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przesłany został drogą mailową.