You are currently viewing Projekt „Wyzwalamy potencjał NEET

Projekt „Wyzwalamy potencjał NEET

Projekt „Wyzwalamy potencjał NEET”  realizowany przez Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak” z siedzibą w Opolu Lubelskim, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 489 534,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 415 057,83 zł

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 30.04.2018r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Podniesienie niezbędnych na rynku pracy umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, a przez to zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród minimum 110 osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatów kraśnickiego i opolskiego województwa lubelskiego.

Zadania projektu:

1. Rekrutacja i selekcja uczestników projektu

2. Diagnoza kompetencji zawodowych i tworzenie indywidualnych planów działania.

3. Grupowe poradnictwo zawodowe

4. Indywidualne pośrednictwo pracy i spotkania z pracodawcami  

5. Kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje zawodowe UP 

6. Staże zawodowe.

7. Indywidualne pośrednictwo pracy dla osób po stażach , które nie uzyskały zatrudnienia .

Z wykształcenia pracownik socjalny, założycielka stowarzyszenia, lokalna działaczka i inicjatorka, związana od dziecka z powiatem kraśnickim. Wieloletni pracownik MOPS Kraśnik, organizatorka wielu lokalnych inicjatyw, liderka klubu seniora, spółdzielni socjalnych, kierownik projektów. Doświadczona ekspertka w dziedzinie ekonomii społecznej, rozwoju lokalnego, rozwoju NGOs. Uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną.