You are currently viewing Razem możemy więcej

Razem możemy więcej

Wniosek o dofinansowanie
projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Nazwa
projektu
: Razem
możemy więcej- zakładamy spółdzielnie socjalną

Okres
realizacji projektu
:
od 01.01.2012 do 31.12.2013

Nazwa
projektodawcy
:
Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS

Partnerzy:
Polska Fundacja Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland

Cel
główny projektu:

ułatwienie samodzielnego odnalezienia się na rynku pracy 10 osobom
( w tym 6 Kobiet) długotrwale bezrobotnych w tym w tym 2 osobom
niepełnosprawnym z terenu miasta Kraśnik w ciągu 24 m-cy.

Cele
szczegółowe projektu :

• zdobycie
umiejętności zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych
przez 10 osób ( w tym 6 kobiet ) z terenu M Kraśnik w ciągu 24
m-cy ,
• wytyczenie indywidualnej ścieżki kariery przez 10 osob ( w tym 6 K)
z terenu Miasta Kraśnik w ciągu 24 m-cy,
• zwiększenie ilości spółdzielni socjalnych na terenie Miasta
Kraśnik w ciągu 24 m-cy,
• samozatrudnienie w formie spółdzielni socjalnej przez 10 osób (w
tym 6 Kobiet ) długotrwale bezrobotnych poprzez uzyskanie środków
na założenie/ przystąpienie do spółdzielni socjalnej w tym 2
osoby niepełnosprawne , jedna osoba w wieku 15-24 i jedna osoba w
wieku 50-60.

Grupa
docelowa
projektu
to 10( w tym 6 Kobiet) osób fizycznych zamierzających otworzyć
działalność w formie spółdzielni socjalnej ( zamieszkałych w
rozumieniu kodeksu cywilnego na obszarze Miasta Kraśnik )
pozostającyh bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych
miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy( z wyłączeniem osób ,
które posiadały wpis do rejestru Ewid. Działalności Gospodarczej,
były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na
podstawie odrębnych przepisów w tym m.in. działalność adwokacką,
komorniczą lub oświatową w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu w tym w szczególn:

-20%
( 2 o.) os. niepełnosprawne,


60% (6 o) Kobiet powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem
dzieci ,


10% ( 1 o.) w wieku 15-24 l.


10% (1 o.) w wieku 50-64 l.

Sczegółowy
opis zadania:

1.
Rekrutacja beneficjentów ostatecznych

2.Doradztwo
indywidualne i grupowe oraz szkolenia:

-doradztwo
indywidualne – stworzenie IPD w celu motywacji przełamania barier,


doradztwo indywidualne – przebadanie uczestników narzędziem
Astra,


doradztwo grupowe – dotyczące zasad pracy w spółdzielni oraz
wzajemnej współpracy .


blok szkoleniowy:

 • Moduł
  I –warsztat motywacyjny „ Sztuka dokonywania zmian „ –
  budowanie zespołu, umiejętności interpersonalne , budowanie
  pewności siebie w relacjach z grupą ,Stawianie i realizacja celów
  życiowych , sztuka dokonywania zmian.

 • Moduł
  II – szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni
  socjalnej – Przedsiębiorczość wstępna , Budowanie spółdzielni
  socjalnej, Przedsiębiorczość zaawansowana ( opracowywanie planów
  rozwoju spółdzielni socjalnej).

 • Moduł
  III- szkolenia zawodowe które uzupełniają kwalifikacje niezbędne
  do prowadzenia spółdzielni socjalnej.

Produkty:


40 godz. doradztwa IPD,

-stworzenie
10 IPD,


20 godzin doradztwa z narzędziem ASTRA,

-20
godzin doradztwa grupowego,

Łącznie
192 godz. szkoleń w trzech modułach.

3.
Przyznanie środków finansowych na założenie i/ lub przystąpienie
do spółdzielni socjalnej oraz wsparcie pomostowe.


uzyskanie wsparcia finansowego odbędzie się na zasadzie konkursu
BIZNES PLANÓW o udzielenie wsparcia finansowego , podstawowego
wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego.


dla 10 osób możliwe będzie uzyskanie wsparcia pomostowego na 6
m-cy w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego
na dzień wypłacania środków na założenie spół. socj. oraz
przewidziana będzie możliwość uzyskania przedłużonego wsparcia
pomostowego dla 5 osób.

-dla
10 osób które założą/ przystąpią do spółdzielni socjalnej
przewidziane jest specjalistyczne doradztwo ( 4 godz /os.) w
pierwszym okresie funkcjonowania spółdzielni.

4.
Współpraca ponadnarodowa.

5.
Zarządzanie projektem.

Budżet
projektu:

Koszty
ogółem – 191 529, 60 zł