You are currently viewing Staż na start- aktywizacja zawodowa powiaty kraśnickiego

Staż na start- aktywizacja zawodowa powiaty kraśnickiego

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Nazwa projektu: Staż na start- aktywizacja zawodowa powiaty kraśnickiego

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 do 31.12.2014

Nazwa projektodawcy: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS

Partnerzy: Gmina Miejska Kraśnik

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie zdolności zatrudnienia 50 osób (26K i 24M) zamieszkałych na terenie gmin Szastarka, Annopol, Wilkołaz, Trzydnik Duży, Gościeradów , gmina wiejska i miejska Kraśnik, Dzierzkowice , powiaty kraśnickiego województwa lubelskiego poprzez realizację szkoleń zawodowych , doradztwo zawodowe ( w tym objęcie IPD), realizację staży zawodowych oraz podjęcie zatrudnienia przez 10 UP( 6K i 4M).

Cele szczegółowe projektu:

• Zaplanowanie ścieżki rozwoju zawodowego i wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy u 50 uczestników projektu(26 K i 24M ) do 31.12.2014 r.
• Nabycie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia zawodowe przez 50 UP ( 26 K i 24 M) do 31.12.2014r.,
• Nabycie doświadczenia zawodowego przez 50 UP ( 26K i 24M) poprzez odbycie stażu zawodowego do 31.12.2014r.
• Podjęcie zatrudnienia przez 10 UP (6 K i 4 M ) do 31.12.2014r.

Grupa docelowa to 50 osób bezrobotnych ( i z tego powodu zagrożonych wykluczeniem społecznym ) w wieku 15-64 lat( w tym 26 K i 24M ) zamieszkałym w obszarach gmin: Annopol, Wilkołaz , Szastarka, Trzydnik Duży , Gościeradów, gmina wiejska i miejska Kraśnik, Dzierzkowice, powiaty kraśnickiego, województwa lubelskiego, Z tego 40 % będą stanowić os. w wieku 15-30 l. Jest to grupa docelowa posiadające kwalifikacje i kompetencje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, mająca niewielkie doświadczenie zawodowe i cechująca się niskim poziomem umiejętności poruszania się po rynku pracy ( co wynika m. in. Z braku zaplanowanej ścieżki rozwoju).

Szczegółowy opis zadania :

1. Doradztwo zawodowe:

Indywidualne doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika projektu polegające na określeniu m.in. potrzeb i oczekiwań UP oraz opracowanie indywidualnego IPD. Tematyka : rynek pracy, analiza kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji i ich dostosowanie do ofert pracy , techniki i metody poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych.

2. Szkolenia :

Moduły:

  • Opiekun/ka osób starszych i niepełnosprawnych

  • Kucharz –Piekarz

  • Logistyka transportu z prawem jazdy kat. C+E

  • Obsługa gastronomiczna

3. Staże:

III-XII 2014r. odbędzie się 6- miesięczny staż dla wszystkich uczestników projektu w cyklu ok. 8h/dzień, śr. 40 godz/tydzień. Uczestnicy projektu w zadaniu otrzymają stypendium i zwrot kosztów dojazdu.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na zakończenie realizacji projektu będzie wynosił 20 % tzn. 10 osób znajdzie zatrudnienie.

4. Współpraca ponadnarodowa.

5. Zarządzanie projektem.

Budżet projektu :

Koszty ogółem: 1 022 295,78 zł