You are currently viewing Sukces coraz bliżej

Sukces coraz bliżej

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Tytuł projektu: Sukces coraz bliżej

Okres realizacji projektu: od 01.06.2009 do 30.09.2010

Nazwa projektodawcy: Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS

Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do podjęcia zatrudnienia 20 osób w wieku 18-25 lat zamieszkałych w Kraśniku , zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe projektu:

• Wzmocnienie umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do porusznia się na rynku pracy,
• Podniesienie kwalifikacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i zawodowym w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy ,
• Nabycie przez adresatów umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji,
• Aktywizacja społeczna i zawodowa młodych ludzi.

Grupa docelowa:

W realizacji projektu weźmie udział 20 osób w wieku 18-25 l, które nie pracują, mają niskie kwalifikacje zawodowe, są zagrożone wykluczeniem społecznym. Wyżej wymieniona grupa charakteryzuje się niskim wykształceniem i samooceną spowodowaną brakiem perspektyw na znalezienie zatrudnienia. Wszystkie osoby objęte wsparciem w ramach projektu zamieszkują na obszarze miasta i gminy Kraśnik oraz pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym. Osoby te pozbawione są siły przebicia , nie wierzą we własne możliwości , cechuje je bezradność i pesymizm.

Działania podejmowane w projekcie:

1. Promocja

2. Rekrutacja

3. Warsztaty komunikacji personalnej- nauka asertywności, odporności na stres, komunikacji, kontaktu z klientem, konwersacji oraz prawidłowych zachowań.

4. Kurs przedstawiciela handlowego.

5. Kurs prawa jazdy kat. B

6. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

7. Upowszechnienie rezultatów projektu – konferencja podsumowująca projekt.

8. Zarządzanie i administrowanie projektem.

9. Sprawozdawczość , monitoring i ewoluacja.

Rezultaty twarde:

– 20 uczestników ukończy udział w warsztatach i kursach,

– 20 uczestników uzyska certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przedstawiciela handlowego ,

– dla 20 uczestników zostaną opracowane indywidualne plany rozwoju zawodowego,

– 8 uczestników zda( przy pierwszym podejściu) egzamin i uzyska prawo jazdy kat. B

Rezultatami miękkimi projektu będzie poszerzenie wiedzy i kompetencji młodzieży z zakresu:

• komunikacji interpersonalnej,
• zachowania w sytuacjach zawodowych,
• znajomość własnych predyspozycji zawodowych,
• zaplanowanie kariery ścieżki zawodowej.

Długofalowym rezultatem projektu jest obniżenie poziomu bezrobocia.

Budżet projektu:

Koszty ogółem : 274 800, 00 zł