You are currently viewing Trzy kroki do pracy

Trzy kroki do pracy

Projekt „Trzy kroki do pracy” realizowany w okresie od  01.09.2017 r. do 31.05.2019 r.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu: Wzrost niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób wieku 30 lat i więcej będących bezrobotnymi lub biernymi zawodowo lub rolnikami i członkami ich rodzin zarejestrowanymi w PUP/MUP jako osoby bezrobotne zamierzających odejść z rolnictwa należących do co najmniej jednej z grup tj. osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego Projekt zakładal realizację programu aktywizacji zawodowej, który zwiększy szansę Uczestników Projektu na znalezienie pracy poprzez dostosowanie kompetencji/kwalifikacji do oczekiwań rynku pracy.

Grupa docelowa: 100 osób zamieszkujących teren powiatów: kraśnickiego, janowskiego oraz opolskiego w wieku 30 lat i więcej będących bezrobotnymi lub biernymi zawodowo lub rolnikami i członkami ich rodzin zarejestrowanymi w PUP/MUP jako osoby bezrobotne zamierzających odejść z rolnictwa należących do co najmniej jednej z grup tj.

    • osoby w wieku 50 lat i więcej,

    • osoby  długotrwale bezrobotnych,

    • kobiety,

    • osoby  z niepełnosprawnościami,

    • osoby  o niskich kwalifikacjach

Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób w wieku 30 lat i więcej:

DIAGNOZA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH z utworzeniem IPD

W ramach zadania, wszyscy  uczestnicy projektu uzyskali pomoc doradcy zawodowego w stworzeniu Indywidualnego  Planu  Działania, tj w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego, poznania mocnych i słabych stron, a tym samym zwiększenia szans na zdobycie zatrudnienia. Określony zostanie także potencjał i cele zawodowe każdego Uczestnika Projektu. 

Wraz z Indywidualnym Planem Działania została sporządzona diagnoza kompetencji zawodowych w oparciu o Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia (KIK-PZ), który to wygenerował CV kompetencji.

GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE:

 1. Aktywne techniki poszukiwania pracy (8h)- jak szukać pracy, planowanie i zorganizowanie w poszukiwaniu zatrudnienia, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, poszukiwanie pracy za pomocą różnych narzędzi, jednoosobowa działalność gospodarcza jako alternatywa dla różnych narządzi itp.
2. Warsztat autoprezentacji (8h)  – prezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej itp.

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA ZAWODOWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE UCZESTNIKOW PROJEKTU

Zaplanowano do realizacji następujące szkolenia:

 

1. Pracownik obsługi biurowej wraz z ECDL

2. Monter izolacji i rusztowań budowlanych

3. Sekretarka wraz z ECDL

4. Pracownik usług kosmetycznych

5. Operator wózków jezdniowych-2 gr,

6. Monter stolarki budowlanej

7. Monter suchej zabudowy

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY I SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI

Pośrednictwo obejmowało  m.in. analizę informacji zawartych w Indywidualnym Planie Działania, analizę oczekiwań uczestników oraz organizację spotkań z pracodawcami.

Podczas indywidualnych rozmów z pracodawcami prowadzone były wstępne rozmowy rekrutacyjne na staż, w których będą uczestniczyć pośrednik pracy, potencjalny pracodawca i Uczestnik Projektu.

W ramach zadania zaplanowano także indywidualne pośrednictwo pracy dla osób po stażach, które nie uzyskały zatrudnienia. Zostanie przeanalizowana ścieżka wsparcia oraz wyznaczone zostaną kierunki dalszego rozwoju Uczestnika projektu, wyszukane zostaną oferty pracy, udzielona zostanie pomoc w sporządzeniu dokumentów rekrutacyjnych i wsparcie w zakresie przygotowywania do rozmowy kwalifikacyjnej.

STAŻE ZAWODOWE

W ramach zadania, dla wszystkich Uczestników Projektu, zorganizowane zostały 5-miesięczne staże zawodowe u pracodawcy, umożliwiające uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego. Po zakończeniu stażu, Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu stażu wraz z opinią Pracodawcy oraz możliwość stałego zatrudnienia po sprawdzeniu się na stanowisku pracy.

Efektem  realizacji projektu jest osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie min  45%. Uczestnicy projektu uzyskali pożądane kwalifikacje na rynku pracy oraz doświadczenie zawodowe.

Z wykształcenia pracownik socjalny, założycielka stowarzyszenia, lokalna działaczka i inicjatorka, związana od dziecka z powiatem kraśnickim. Wieloletni pracownik MOPS Kraśnik, organizatorka wielu lokalnych inicjatyw, liderka klubu seniora, spółdzielni socjalnych, kierownik projektów. Doświadczona ekspertka w dziedzinie ekonomii społecznej, rozwoju lokalnego, rozwoju NGOs. Uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną.