WSTĘPNE WYNIKI Komisji Oceny Wniosków – I NABÓR.

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków przedstawiamy wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu „Kuźnia kraśnickich przedsiębiorców ” nabór I.

Wstępna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego – I nabór

Wstępna lista rankingowa wniosków nierekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego – I nabór

Wstępna lista rankingowa wniosków pomostowych rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego – I nabór

Wstępna lista rankingowa wniosków pomostowych nierekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego – I nabór

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego Uczestnicy, których biznesplan lub wniosek pomostowy oceniony został negatywnie, mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków i Beneficjenta. Podpisane własnoręcznie odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej, na udostępnionym poniżej wzorze. Zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji określoną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych, odwołanie należy dostarczyć w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny merytorycznej biznesplanu i wniosku pomostowego. W celu przyspieszenia procedury, Beneficjent rekomenduje osobiste doręczenie dokumentów do Biura Projektu. Odwołanie złożone po ww. terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Odwołanie powinno zawierać wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia oraz powinno odnosić się do uzasadnień ekspertów niezależnych. Przedmiotowe wyjaśnienia/informacje nie mogą przedstawiać nowych okoliczności względem tych, które zostały opisywane uprzednio przez UP i stanowiły podstawę oceny wniosku. W przypadku odwołania od oceny BP ponownej ocenie podlegają jedynie te części biznesplanu, które były przedmiotem odwołania. Jeśli z treści odwołania Uczestnika projektu nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny biznesplanu została zakwestionowana, biznesplan taki podlega powtórnej ocenie w całości.

Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze. Ostateczne zamknięcie listy Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania i wsparcia pomostowego możliwe jest po zakończeniu procedury odwoławczej.

ODWOŁANIE OD OCENY BIZNESPLANU 

ODWOŁANIE OD OCENY WNIOSKU POMOSTOWEGO